Nowe plotery HP DesignJet T730 & HP DesignJet T830 MFP 

Wpro­wa­dza­jąc nowe urzą­dze­nia firma HP speł­nia ocze­ki­wa­nia rynku, poja­wiają się dwie zupeł­nie nowe kon­struk­cje, które wypeł­niają lukę pomię­dzy dobrze już zna­nymi maszy­nami prze­zna­czo­nymi dla małych grup robo­czych czyli plo­terami HP Desi­gn­Jet T120 oraz T520 a więk­szymi do zasto­so­wań w więk­szych biu­rach pro­jek­to­wych modeli Desi­gn­Jet T920 i wyżej. 

 

Zobaczcie nasz film pokazujący możliwości Plotera DesignJet T830:

 

Pierw­szą maszyną jest plo­ter HP Desi­gn­Jet T730 36”, nato­miast dru­gim nowym mode­lem jest wiel­ko­for­ma­towe urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne HP Desi­gn­Jet T830 MFP 36”, wyjąt­kowy model ze zin­te­gro­wanym ska­ne­rem wiel­ko­for­ma­towym.


   

 

 

Nie jest to jed­nak koniec nowo­ści! HP zmie­niło rów­nież serię Desi­gn­Jet 9XX wpro­wa­dza­jąc god­nego następcę Desi­gn­Jet T930.W tym arty­kule sku­pimy się jed­nak na dwóch pierw­szych mode­lach Plo­terów HP w któ­rych zawarto sporo nowych roz­wią­zań, wiele cie­ka­wych funk­cji o któ­rych warto wspo­mnieć. Zmiany w modelu HP Desi­gn­Jet T930 opi­szemy w osob­nym arty­kule. 

 

Nowe modele HP Desi­gn­Jet T730 oraz Desi­gn­Jet T830MFP są naprawdę wyjątkowe, cała kon­struk­cja została zapro­jek­to­wana od początku, wiele roz­wią­zań możemy zoba­czyć po raz pierw­szy.

       

   

 

HP Desi­gn­Jet T830 MFP to bliź­nia­czy model (star­szy brat) HP Desi­gn­Jet T730, wypo­sa­żony w zin­te­gro­wany ska­ner wiel­ko­for­ma­towy.

 

 

 

 

 

Z zewnątrz oby­dwa modele wyróż­nia bar­dzo zwarta budowa, wszyst­kie ele­menty zostały zgrab­nie umiesz­czone w logiczny i wygodny dla użyt­ko­wa­nia spo­sób, a przy tym zaj­muje bar­dzo mało miej­sca w biu­rze tylko 1,62m²! Ska­ner wiel­ko­for­ma­towy w modelu T830 został zin­te­gro­wany z plo­terem wręcz ide­al­nie, przez co nie prze­szka­dza w żaden spo­sób w codzien­nym użyt­ko­wa­niu dru­karki a jest zawsze pod ręką. Poda­wa­nie i odbie­ra­nie ska­no­wa­nych prac odbywa się z przodu maszyny co naprawdę jest bar­dzo wygodne.

 

 

 Z lewej strony plo­terów T730 / T830 umiesz­czono spory kolo­rowy, doty­kowy wyświe­tlacz dzięki któ­remu możemy nie tylko zarzą­dzać całym pro­ce­sem druku, ska­no­wa­nia, prze­twa­rza­nia doku­men­tów, ale rów­nież otrzy­my­wać infor­ma­cje o zain­sta­lo­wa­nej eks­plo­ata­cji, mediach oraz zmie­niać ich kon­fi­gu­ra­cje. Obsługa panelu jest bar­dzo logiczna i intu­icyjna, tak jak korzy­sta­nie z tabletu lub smart­fona, które już chyba każdy z nas posiada. Pro­du­cent nie zapo­mniał nawet o wypo­sa­że­niu inter­fejsu użyt­kow­nika w nasz ojczy­sty język.

 

 

 

 

Pro­sta i intu­icyjna obsługa HP Desi­gn­Jet T830, pozwoli zaosz­czę­dzić nam cenny czas pod­czas naszej pracy.

 
 

Kolejną dodat­kową opcją jaką otrzy­mu­jemy wraz z nowym Desi­gn­Jet’em jest znany z modeli T120 oraz T520, podaj­nik i odbior­nik cię­tych mediów. Dzięki temu urzą­dze­nie łączy w sobie dru­karkę wiel­ko­for­ma­tową oraz biu­rowe urzą­dze­nie dru­ku­jące do for­matu A3+. Według nas to duża oszczęd­ność nie tylko pie­nię­dzy, ale rów­nież miej­sca w naszym biu­rze.

 

 

Kolej­nym moc­nym ele­men­tem zarówno Desi­gn­Jet’a T830 jak i T730 jest wzmoc­niona pod­stawa, która została zapro­jek­to­wana by sta­no­wić solid­nie wspar­cie dla plo­tera.

 

Opcjo­nal­nie można też zamó­wić wzmoc­nione kółka oraz osłonę zabez­pie­cza­jącą plo­ter nie tylko pod­czas trans­portu ale i codzien­nej pracy w nie­jed­no­krot­nie trud­nych warun­kach na przy­kład na budo­wie.

 

 

 

 

Widać, że całość została dokład­nie prze­my­ślana i two­rzy wyjąt­kowy i mocny zestaw.

 

Nowe urzą­dze­nia z serii HP Desi­gn­Jet T730Desi­gn­Jet T830 MFP to nowa jakość, nie­sza­blo­nowy design oraz wiele nie­spo­ty­ka­nych dotąd nowa­tor­skich roz­wią­zań.

 

To co wyróż­nia pre­zen­to­wane modele to rów­nież wysoka pręd­kość druku, pracę A1 wydru­ku­jemy już w 25 sekund, co jest war­to­ścią 3 razy szyb­szą od poprzed­nich modeli z oferty HP, przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści druku.

 

Rów­nież speł­nie­niem ocze­ki­wań klien­tów jest moż­li­wość insta­la­cji w maszy­nach, opcjo­nal­nych dużych wydaj­nych wkła­dów o pojem­no­ści nawet 300ml.

 

 

 

 

 

 Warto też wspo­mnieć, że oby­dwa modele komu­ni­kują się z zewnętrz­nymi urzą­dze­niami zarówno przez sieć Wi-Fi, port USB ale posia­dają rów­nież wyjąt­kową nie­spo­ty­kaną dotąd w dru­kar­kach wiel­ko­for­ma­to­wych funk­cję two­rze­nie sieci Wi-Fi Direct co nie­zwy­kle uła­twia pracę. Insta­lu­jąc dedy­ko­waną dar­mową apli­ka­cję HP (All-in-One remote) na swój tablet czy smart­fon Apple lub Android otrzy­mu­jemy w pełni funk­cjo­nalne narzę­dzie do zarzą­dza­nia dru­karką, ska­no­wa­nia, prze­twa­rza­nia prac i wielu innych!

 

 

 


Poznaj markę: HP