Konkurs urodzinowy Centrum Papieru

 

Konkurs Centrum Papieru

 

REGULAMIN KONKURSU „ URODZINOWA KARTA DLA CENTRUM PAPIERU”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem Konkursu pod hasłem „Urodzinowa kartka dla Centrum Papieru” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Centrum Papieru Dariusz Jucha z siedzibą w Krakowie, Centrum Papieru Dariusz Jucha ul. Wolska 2c 30-663 Kraków NIP: 676-117-76-89 (zwana dalej: „Organizatorem”).

2.       Fundatorem nagród Konkursu jest Centrum Papieru Dariusz Jucha z siedzibą w Krakowie, Centrum Papieru Dariusz Jucha ul. Wolska 2c 30-663 Kraków NIP: 676-117-76-89 (zwana dalej: „Fundatorem”).

3.       Portal: www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.

4.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.       Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612 j.t. z późn. zm.).

6.       Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612 j.t. z późn. zm.).

7.       Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.       Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

 § 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA KONKURSU

1.       Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym profilu  Fundatora prowadzonym na portalu www.facebook.com dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/pages/CentrumPapierupl/118642201487413 (Profil Fundatora).

2.       Konkurs rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu 17 maja 2016 roku (opublikowanie postu konkursowego), a kończy o godzinie 23:59 w dniu  20 maja 2016 roku. Opublikowanie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 15:00

 § 3 UCZESTNICY KONKURSU

1.       Uczestnikiem Konkursu może być́ pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (Uczestnik).

2.       W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3.       Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 § 4 ZASADY KONKURSU

1.       Zadanie Konkursowe polega na : Stworzeniu przez uczestnika konkursu, projektu graficznego kartki urodzinowej, nawiązującej tematycznie do działalności Centrum Papieru oraz zapisaniu na projekcie kartki krótkich życzeń urodzinowych (Zadanie konkursowe).

2.       Projekty konkursowe muszą być zapisane w rozszerzeniu .jpg lub .png

3.       Zadanie konkursowe można wykonać od opublikowania postu konkursowego na Profilu Fundatora, czyli godziny: 15:00 dnia 17 maja 2016 r. do godziny 23:59 dnia 20 maja 2016 roku, poprzez opublikowanie projektu w komentarzu pod postem konkursowym lub przez wysłanie projektu  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://konkurs.centrumpapieru.zyskajwiele.pl/

4.       Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

5.       Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i zamieścić tylko jedno zgłoszenie. W przypadku zamieszczenia dwóch zgłoszeń Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze zgłoszenie.

6.       Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

7.       Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za sam udział w Konkursie.

8.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu takich zgłoszeń, które mogą naruszać prawo, moralność, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, godność lub prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub Fundatora lub godzą w ich wizerunek.

9.       Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (Komisja), powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.

10.   Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór zwycięzcy Konkursu (Zwycięzcy), odbędzie się dnia 24 maja 2016 roku o godzinie 13:00 Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora. Komisja sporządza protokół z przebiegu swoich obrad.

11.   Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania konkursowego jest najciekawszy projekt graficzny kartki urodzinowej wraz z najbardziej kreatywnymi życzeniami

12.   Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości o godzinie 15:00 w dniu 24 maja 2016 r. poprzez ich ogłoszenie na Profilu Fundatora z podaniem imienia i nazwiska (bądź Nicku pod którym występuje na portalu: www.facebook.com) Zwycięzcy.

§ 5 NAGRODY

1.       W Konkursie zostaną przyznane Nagrody (Nagroda):

I miejsce – Urządzenie wielofunkcyjne Brother J105 + zestaw wkładów zamiennych imprime + papier Double A

II miejsce  - Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma MG5750 + zestaw wkładów zamiennych imprime + papier Double A

III miejsce  - zestaw papierów fotograficznych Imprime, Mat, Luster, Gloss, format A4 i A6

2.       Integralną częścią Nagrody jest dodatkowa suma pieniężna w wysokości 11,1% wartości Nagrody, która nie zostanie wypłacona Zwycięzcy i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.       Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

4.       Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się zwycięzcy do Organizatora Konkursu nie później, niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość powinna zostać wysłana poprzez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com na Profil Fundatora, z profilu tej samej osoby, która udostępniła zwycięskie zdjęcie lub przesłała je za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

5.       Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora zgłoszenia, o którym mowa w  § 5 pkt 4 powyżej lub niedopełnienia warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Zwycięzcę o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com. W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, Nagroda przechodzi na rzecz Fundatora.

6.       Przekazanie Nagrody nastąpi poprzez kuriera w terminie 7 dni od daty przekazania danych od Zwycięzcy.  Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odbioru Nagrody.

7.       Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od podpisania protokołu przekazania nagrody w celach podatkowych. 

 

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1.       Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)      jest wyłącznym autorem zgłoszenia oraz Zadania konkursowego i posiada do nich pełne prawa autorskie,

b)      osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do zgłoszenia oraz Zadania konkursowego,

c)       zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie stanowią zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.),

d)      zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku,

e)      nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania zgłoszenia oraz Zadania konkursowego.

2.       Uczestnik Konkursu wykonując Zadanie konkursowe, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie zgłoszeń konkursowych na Profilu Fundatora.

3.       Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Facebook.

 

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2.       Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3.       Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

4.       Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5.       Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

6.       Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

 § 8 DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.

2.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji oraz dla celów podatkowych i księgowych.

3.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

4.       Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności wydania nagród. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym wydaniu nagrody i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

5.       Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

§9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2016 r.

2.       Regulamin  dostępny jest na Profilu Fundatora dostępnym pod adresem:  http://blog.centrumpapieru.pl/blog319,konkurs-urodzinowy-centrum-papieru.html oraz w siedzibie Organizatora i Fundatora.


Poznaj markę: Centrum Papieru