Zyskaj do 4800PLN - Promocja Canon Polska - Dodatkowe tusze do ploterów graficznych serii PRO

  

Jak wia­domo, każde urzą­dze­nie dru­ku­jące dostar­czane jest z pewną ilo­ścią tuszu lub tonera „star­to­wego”, które pozwala nam na uru­cho­mie­nie maszyny oraz umoż­li­wia wydru­ko­wa­nie okre­ślo­nej ilo­ści doku­men­tów, pre­zen­ta­cji, bane­rów lub gra­fiki. Rów­nież w przy­padku urzą­dzeń wiel­kiego for­matu, na start pro­du­cent prze­wi­dział takie pojem­niki, które są dostar­czane razem z maszyną. Canon Pol­ska wyszedł naprze­ciw użyt­ko­wi­kom, któ­rzy zde­cy­dują się na zakup maszyn z serii PRO 4000/4000S oraz 6000 S do końca bie­żą­cego roku. Oprócz stan­dar­do­wego zestawu star­to­wego atra­men­tów, który jest w pudełku razem z maszyną, dosta­niemy dodat­kowe pojem­niki z tuszem cał­ko­wi­cie ZA DARMO.

Odpo­wied­nio w wer­sji 8 kolo­ro­wej Canon PRO-4000S oraz PRO-6000S otrzy­mamy 4 pojem­niki z kolo­rami PBk, PC, PM oraz GY o pojem­no­ści łącz­nej 640ml, za które musie­li­by­śmy zapła­cić 1600,00 PLN brutto. Nato­miast w przy­padku zakupu Canon PRO-4000, która wypo­sa­żona jest w 12 pojem­ni­ków, otrzy­mamy od Canon Pol­ska 12 dodat­ko­wych pojem­ni­ków o łącz­nej pojem­no­ści 1920ml. War­tość ryn­kowa takiego zestawu to 4800,00 PLN brutto!

Dodatkowe tusze Canon
Nazwa Ilość dodatkowych tuszy Ilość ml Wartość w PLN
PRO 4000S 4 (PBk, PC, PM, GY) 640 1600,00
PRO 6000S 4 (PBk, PC, PM, GY) 640 1600,00
PRO 4000 12 (komplet) 1920 4800,00

Dzięki tej war­to­ści doda­nej rze­czy­wi­sta kwota za maszynę wynie­sie mniej niż fak­tycz­nie zapła­ci­li­śmy, a zakup zapa­so­wych pojem­ni­ków z tuszem nie będzie konieczny.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 12 411-94-96 wew. 4

Nasi specjalisci od druku wielkoformatowego odpowiedzą na wszelkie, nawet najtrudniejsze pytania.

 

Centrum Papieru

SHOWROOM Centrum Papieru
ul. Wolska 2c
30-663 Kraków

Godziny otwarcia:
PN-PT od 9.00 do 17.00

Kontakt:
tel.: 12 411 94 96
email: plotery@centrumpapieru.pl


Poznaj markę: Canon